Ziek melden

Is uw kind ziek?
Aan ouders vragen we om via Magister web op een computer of via de Magister app op een smartphone uw kind ziek te melden. Hoe dit werkt kunt u hier nalezen.

Verzuim

Het Dongemond college heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten. Het ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL is in het schoolreglement opgenomen. M@ZL staat voor Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling. Bij langdurig of frequent ziekteverzuim laat de school volgens vastgestelde criteria zich adviseren door de jeugdarts van de GGD West-Brabant. De jeugdarts en de leerplichtambtenaar van de gemeente zijn beiden lid van het Zorg Advies Team van onze school.

Werkwijze
De school signaleert het ziekteverzuim aan de hand van vastgestelde criteria:
-zes of meer schooldagen achter elkaar ziek
-meer dan drie ziekmeldingen binnen twaalf schoolweken.

De ouders van de leerlingen die aan bovenstaande criteria voldoen ontvangen hierover schriftelijk bericht, de verzuimstatus van uw kind wordt hieraan toegevoegd. Hierna volgt op korte termijn een uitnodiging om samen met uw kind naar de GGD West-Brabant te komen voor een verplicht consult bij de jeugdarts.

Wat doet de jeugdarts?
De jeugdarts heeft een beroepsgeheim, het gesprek tussen de leerling, de ouders en de jeugdarts is dus vertrouwelijk. De jeugdarts bespreekt de klachten en oorzaken van het ziekteverzuim. Daarna stelt hij/zij het advies op aan de school en doet in deze een uitspraak over de consequenties van de ziekte of de klachten voor het volgen van het lesprogramma. Indien nodig adviseert de jeugdarts aan de ouders en de school hoe zij hiermee het beste om kunnen gaan. In verband met het medische beroepsgeheim wordt inhoudelijke informatie slechts na toestemming van de ouder en/of de leerling teruggekoppeld aan de school.

De leerplichtambtenaar
De leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplicht en het toezicht houden op schoolverzuim. Wanneer ouders een uitnodiging ontvangen voor een consult bij de jeugdarts krijgt de leerplichtambtenaar hiervan een kopie. Daarnaast ontvangt hij/zij ook een afschrift van het advies over de mogelijkheid van deelname aan het lesprogramma dat de jeugdarts aan de school geeft.

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
0