Privacy

Algemeen
Op het Dongemond college gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Dit is vastgelegd in ons privacyreglement. Hierin zijn regels opgesteld over de verwerking van persoonsgegevens van alle betrokkenen bij de organisatie, waaronder leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, bezoekers en externe relaties (bijv. leveranciers en opdrachtnemers). Deze regels zijn vastgelegd in een privacyreglement. Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkenen die door de organisatie worden verwerkt en heeft tot doel:

  • de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens.
  • vast te stellen met welk doel en op welke (juridische) grondslag persoonsgegevens worden verwerkt.
  • te borgen dat persoonsgegevens rechtmatig, transparant en behoorlijk worden verwerkt.
  • de rechten van betrokkenen vast te leggen en te borgen dat deze rechten worden gerespecteerd.

We leggen hieronder graag kort uit hoe met de persoonsgegevens van onze leerlingen wordt omgegaan.


Waarom worden gegevens van leerlingen verwerkt?
Het Dongemond college verwerkt persoonsgegevens van onze leerlingen om onze verplichtingen als onderwijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij de gegevens nodig om leerlingen op onze school aan te melden, om de studievoortgang bij te houden en om leerlingen in staat te stellen een diploma te halen. Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

Gegevens die hier niet aan voldoen zullen wij alleen met toestemming verwerken. Als voor het verwerken van gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s), dan kan de toestemming op elk moment worden ingetrokken of alsnog worden gegeven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal).


Welke gegevens verwerken wij van uw kind?
Wij verwerken de gegevens die wij bij de aanmelding van een leerling ontvangen hebben. De verstrekking van deze gegevens is een voorwaarde om uw kind in te kunnen schrijven bij het Dongemond college.

Na uitdrukkelijke toestemming van ouder(s)/verzorger(s) verwerken wij ook medische gegevens van de leerling. Dit beperkt zich enkel tot gegevens die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen handelen. Bijvoorbeeld in het geval dat een leerling epilepsie heeft, kan de school in noodsituaties adequaat optreden.


Hoe wordt met de gegevens van leerlingen omgegaan?

Bij het verwerken van de gegevens gaat het Dongemond college altijd uit van noodzakelijkheid: er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat de gegevens niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

In een aantal gevallen is het Dongemond college, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens van leerlingen te delen met andere organisaties. Dit zijn onder andere DUO (ministerie van Onderwijs), leerplicht, de onderwijsinspectie, GGD/schoolarts, samenwerkingsverband en accountant.

Het Dongemond college kan commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties om leerlingen in de les te ondersteunen (bijvoorbeeld TextAid), een administratiesysteem (bijvoorbeeld Magister) waarbij de gegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie of een lesroosterprogramma. Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van het Dongemond college. Het Dongemond college sluit met deze organisaties overeenkomsten af, waarin is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. Het Dongemond college deelt geen gegevens van leerlingen met commerciële derde partijen voor andere doeleinden. Dit betekent tevens dat gegevens van leerlingen nooit verkocht of verhuurd worden aan derde partijen.

De persoonsgegevens worden beveiligd bewaard en alleen die medewerkers kunnen bij de gegevens, die dat ook voor de uitvoering van hun werk nodig hebben. Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Wij hanteren bewaartermijnen die wettelijk geregeld en vastgesteld zijn.


Welke rechten hebben leerlingen, ouders van leerlingen jonger dan 16 jaar en medewerkers?

Er bestaan een aantal rechten als het gaat om persoonsgegevens. Zo bestaat het recht op inzage in de gegevens die verwerkt worden, het recht om gegevens te rectificeren, te beperken of helemaal te wissen uit de systemen van het Dongemond college. Ook bestaat het recht om gegevens aan te vullen of te verbeteren. Op elk moment kan van deze rechten gebruik gemaakt worden.

Wij zorgen er vervolgens voor dat gewijzigde gegevens ook bij organisaties waarmee wij deze gegevens delen en/of uitwisselen worden aangepast. Een verzoek om gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen op uitvoerbaarheid. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Tot slot bestaat het recht te verzoeken om de gegevens, die wij verwerken en hebben ontvangen, aan u over te dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. Het Dongemond college zal in dit kader geen besluiten nemen die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling).


Meer informatie over:

FG (Functionaris gegevensbescherming)

Informatieveiligheid

Beeldmateriaal

Cookieverklaring

Dislaimer

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
6