Kwaliteit

Op onze school is er een compacte afdeling onderwijs en kwaliteit. Deze afdeling ondersteunt de organisatie om zowel de ‘goede dingen’ te doen als de dingen ‘goed’ te doen. Kwaliteitszorg vindt op het gehele Dongemond college op dezelfde wijze plaats. De afdeling onderwijs en kwaliteit is daarbij ondersteunend aan de units en wordt aangestuurd door de directie van de school.

De ondersteuning volgt de organisatiestructuur zoals die is beschreven in ons schoolplan en richt zich op zowel de teams als de secties.
De teams zijn unitgericht en vormen de kleinste organisatorische eenheid. Ze worden aangestuurd door een teamleider. Er zijn 9 teams op onze school. Naast de teams onderscheiden we secties onder leiding van een sectievoorzitter. De vaksecties werken unitgericht en hebben daarnaast met enige regelmaat schoolbreed overleg gericht op afstemming en samenwerking.
Monitoren en aansturen van zowel teams als secties behoort tot de taak van de directeuren.
We werken aan onze kwaliteit middels de PDCA (plan-do-check-act) cyclus, een werkwijze die gericht is op constante verbetering van alle onderliggende en ondersteunende processen en documenten die ons helpen om onze leerlingen op de best mogelijke manier te bedienen.

Teams en secties

Teams
Teams maken jaarlijks een teamplan waarin zij aangeven op welke wijze zij werken aan de basiskwaliteit van het onderwijs en aan de Dongemondbrede speerpunten.
De aandacht voor kwaliteitszorg binnen de teams is gericht op het pedagogische aspect en op het streven naar een adequate begeleiding van de individuele leerling tijdens zijn/haar schoolloopbaan. Het betreft de besprekingen van zowel de sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden als de resultaten van de individuele leerling. Tevens wordt hier besproken op welke wijze zaken (ook via Magister) worden teruggekoppeld naar de leerling en zijn/haar ouders.
De teams overleggen minimaal 3 keer per jaar over de voortgang van het teamplan en worden bij dit overleg ondersteund door de afdeling onderwijs en kwaliteit.

Secties
Secties maken een vakwerkplan waarin is aangeven welke doelstellingen het vak heeft, hoe zij die willen realiseren, hoe zij de kwaliteit bewaken en voor welke uitdagingen zij zich geplaatst zien.
De kwaliteitszorg voor de vaksecties richt zich met name op het genereren van voldoende kennis (de vakinhoud) en de wijze waarop deze kennis wordt overgedragen (de didactiek).
In het sectie-overleg waarin zijn er bespreking over variatie in didactische werkvormen, de (RTTI) toetsresultaten per afdeling en jaarlaag, de bespreking van de resultaten op genormeerde voortgangstoetsen, eventuele aanpassing van de toets dan wel het programma van toetsing en afsluiting, behalen van eindtermen van het vak en de verwerking van vakoverstijgende 21ste eeuwse vaardigheden in het vak. Al deze zaken zijn zichtbaar in het vakwerkplan.
De secties overleggen minimaal 3 keer per jaar over de invulling, uitvoering en eventuele bijstelling van het vakwerkplan en worden bij dit overleg ondersteund door de afdeling onderwijs en kwaliteit.

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
0