Start schooljaar en maatregelen in verband met Covid-19

15 augustus 2020 Dongemond

Het einde van de vakantieperiode is in zicht. Wij hopen dat u een fijne vakantieperiode heeft gehad en dat de leerlingen fris en gezond aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. Het Coronavirus heeft nog steeds grote invloed op ons leven. Daarom is het extra belangrijk dat we op een zo verantwoord en veilig mogelijke manier het onderwijs inrichten nu we weer alle leerlingen dagelijks op school verwelkomen.
Voor de zomervakantie hebben we in Oudernieuwsbrief nummer 12 al aangegeven op welke wijze wij het onderwijs gaan inrichten na de zomervakantie.  Het zal u niet zijn ontgaan dat er de afgelopen twee weken en zeker de afgelopen dagen veel (media-)aandacht is voor diverse vraagstukken die op scholen afkomen. We zien dat er divers gedacht wordt over de rol van jongeren bij verspreiding van het virus maar wij volgen als school de adviezen van het RIVM. Onze maatregelen zijn gebaseerd op het protocol ”Volledig openen voortgezet onderwijs” zoals dat door de sociale partners in opgesteld. Uiteraard treden we in overleg met GGD en of gemeente en informeren we onze medezeggenschapsraad over het verloop van alle processen.

In deze informatiebrief zetten we alle maatregelen die we nemen en die gericht zijn op het geven van veilig en verantwoord onderwijs, binnen de wettelijke kaders die er zijn, nog eens op een rijtje.

Algemeen
Uiteraard blijven reeds genomen hygiënemaatregelen van kracht. We houden als leerling 1,5 meter afstand van volwassenen; we wassen onze handen meerdere keren per dag goed (bij binnenkomst lokaal, bij toiletbezoek); we schudden geen handen; hoesten en niezen in onze elleboog en zitten niet aan ons gezicht.
Bij neusverkoudheid en/of hoesten en/of moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts boven de 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak blijf je thuis. Een medewerker en leerling blijft ook thuis als iemand in het huishouden koorts boven 38°C en/of benauwdheidsklachten heeft. Een medewerker/leerling mag weer naar school als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft. Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. Het personeelslid/de leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Als iemand in het huishouden van het personeelslid/de leerling positief getest is voor Covid-19, moet hij/zij 10 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). Het personeelslid/de leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is. Krijg je gedurende de dag klachten dan ga je, na overleg met je mentor, naar huis.
Leerlingen die tot de risicogroep behoren (of van wie gezinsleden tot de risicogroep behoren) kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Zij volgen het onderwijs thuis via ZOOM.

Desinfecterende maatregelen
Voordat een leerling of medewerker een lesruimte binnengaat worden de handen ontsmet volgens de daarvoor geldende regels. Docenten en onderwijsondersteunend personeel nemen na binnenkomst ook de eigen tafel af met water en zeep en herhalen dat bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere personen worden gebruikt worden regelmatig schoongemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen. Bij de ingang van het gebouw staan ontsmettingszuilen. Deze zijn met name voor medewerkers en externen die niet in de lokalen komen.

1,5 meter, spatschermen en gezichtsbeschermers/gelaatsmasker
Zoals al eerder aangegeven hoeven onze leerlingen onderling geen afstand te houden van 1,5 meter. Dit geldt echter wel voor medewerkers onderling en tussen medewerkers en leerlingen. In alle lesruimtes, kantoren en overige ruimtes moet er uiteraard voldoende afstand zijn (1,5 meter) tussen de medewerker en de leerlingen en de medewerkers onderling. Op het bureau van de medewerker worden spatschermen geplaatst. Daar waar de 1,5 meter niet kan worden nageleefd (bijvoorbeeld bij praktijkvakken handvaardigheid en bewegingsonderwijs, surveillance bij pauzes) dragen de medewerkers een gezichtsbeschermer/gelaatsmasker. Deze worden door de school beschikbaar gesteld.

Ventilatie
Er is de afgelopen periode veel aandacht voor het belang van goede ventilatie en de mogelijke rol die ventilatiesystemen spelen bij de verspreiding van het virus.  We nemen ten aanzien van dit onderwerp drie maatregelen:

1. We hebben een jaar lang het binnenklimaat van onze gebouwen in beeld gebracht en in maart 2020 was het eindrapport van KLICTET inzake het binnenklimaat gereed. Hoewel de gebouwen destijds voldeden aan de eisen van het Bouwbesluit uit die tijd werd duidelijk dat zij niet voldoen aan de eisen voor Frisse Scholen. Op basis van de metingen is een plan opgesteld om de komende jaren stapsgewijs dit binnenklimaat te verbeteren zodat we op termijn in alle gebouwen voldoen aan de minimale eisen van het Bouwbesluit. Het handelt hier om uitgebreide activiteiten die we moeten plannen rondom het onderwijs. Op basis van de nieuwe informatie rondom Covid-19 gaan we dit traject versnellen maar dit is niet voor de winterperiode opgelost.

2. Op korte termijn geven we gehoor aan de adviezen uit eerdere rapporten en de adviezen van het RIVM. Dit betekent dat we met name natuurlijk ventileren (luchten en spuien met de ramen open) en waar mogelijk actief ventileren (electrische afzuiging). Het advies daarbij is om dit vaker te doen dan normaal en daarom werken we tot nader order met een aangepast rooster van lessen van 45 minuten en een ventilatietijd van 15 minuten na iedere les. Ook tijdens de lessen staan deuren en ramen zoveel mogelijk open.
Gebruik van zwenkventilatoren en mobiele airco’s moet worden vermeden en is derhalve niet toegestaan.

3. Zoals al eerder aangegeven zijn en worden alle beluchtingsfilters extra gereinigd. We hebben in beeld welke lesruimten onvoldoende ventilatie bieden en nemen maatregelen om hier extra ventilatiemogelijkheden in aan te brengen. We hebben hiervoor al advies gevraagd aan KLICTET.

Rooster
Vooruitlopend op nadere informatie van het RIVM over de rol die ventilatiesystemen mogelijk spelen bij de verspreiding van Covid-19 starten we het schooljaar met een ventilatiebeleid. In het rooster is er na iedere les van 45 minuten een kwartier pauze. Aan het einde van de les worden de ramen en deuren opengezet en verlaten de leerlingen de klassen en als het weer dit toelaat het gebouw. We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om leerlingen buiten het gebouw maar op het schoolterrein op te vangen bij slecht weer (bv. plaatsen van grote tenten).
Er wordt dan, conform het advies van het RIVM  10-15 minuten geventileerd. Daarna start het volgende lesuur.  Aangezien er na iedere les een korte pauze is vervallen de grotere pauzes. Het dagritme is dan als volgt:

Lesuur 1   8.30 –  9.15 uur

Lesuur 2   9.30 -10.15 uur

Lesuur 3 10.30 -11.15 uur

Lesuur 4 11.30 -12.15 uur

Lesuur 5 12.30 -13.15 uur

Lesuur 6 13.30 -14.15 uur

Lesuur 7 14.30 -15.15 uur

Na iedere les 1 t/m 6  zorgt de docent dat de ramen en deuren van het betreffende lokaal open staan. Vanaf 15.30 uur is er ruimte om te overleggen in de lesruimtes.
Zolang dit rooster loopt is er verder geen sprake meer van een verkort rooster op een aantal dinsdagen zoals eerder aangegeven in de jaarplanning.

Vieringen, ouderavonden  en overleg met ouders
Ouders kunnen worden uitgenodigd op school (voor bijvoorbeeld ouderavond per klas, oudergesprekken of vieringen) met toepassing van de veiligheids- en hygiënemaatregelen. We gaan hier terughoudend mee om en prefereren vooralsnog digitaal contact.

Quarantaine
Ook was er de afgelopen periode aandacht voor de relatie tussen quarantaine en schoolverzuim. Wij hoeven als school, anders dan eerder gemeld, geen verzuimmelding te doen wanneer een leerling bij de start van het schooljaar afwezig is, omdat hij of zij terugkomt uit een gebied met een zogenaamd oranje of rood reisadvies en direct aansluitend in thuisquarantaine moet. Het is voor iedereen, dus zowel voor leerlingen als voor medewerkers, verplicht om na terugkomst uit zo’n gebied tien dagen in quarantaine te gaan, ook als het land of het gebied tijdens de vakantie van kleur is veranderd, bijvoorbeeld van geel naar oranje.

Mondkapjes
We hebben voldoende mondkapjes voorradig maar vooralsnog is er geen plicht op het dragen van mondkapjes. Wel vinden we het wenselijk dat leerlingen in de gangen een mondkapje dragen.

Positief getest en dan?
Een personeelslid/leerling die positief getest is op Covid-19 moet tenminste 7 dagen thuisblijven na start van de symptomen en uitzieken. Het personeelslid/leerling mag pas weer naar school als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. Als iemand in het huishouden van het personeelslid/leerling positief getest is voor Covid-19, moet hij/zij 10 dagen thuisblijven (omdat de gezinsleden tot en met 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunnen worden). Het personeelslid/leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
Op korte termijn komen er richtlijnen over hoe te handelen als de besmettingsgraad, ondanks de maatregelen die we nemen, op de school sterk stijgt.

Reizen van en naar school
De regels voor reizen met openbaar vervoer naar school blijven van kracht. Je gaat dus op de fiets, lopend of je wordt gebracht. Die leerlingen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer (dus echt niet anders naar school kunnen), moeten dit aangeven bij mentor en krijgen daarvoor van school een bewijs waardoor zij toch kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Leerachterstanden
Wij hebben eventuele leerachterstanden, ontstaan tussen maart en juli, voor de zomervakantie in kaart gebracht en maken een plan om deze weg te werken komend schooljaar.

Wij begrijpen de zorgen die er zijn, maar hebben ook de taak om op school onderwijs te verzorgen. Alleen samen krijgen wij corona eronder en we hebben er alle vertrouwen in dat wij er met elkaar in slagen om coronaproof onderwijs te verzorgen op het Dongemond college. Belangrijk daarbij is dat we allemaal de regels naleven. Wij wensen alle betrokkenen hierbij heel veel wijsheid.

Namens directie en bestuur

Drs. G.A.A.M. Steenbakkersvoorzitter college van bestuur

Activiteiten van deze week

Bekijk volledige agenda
1