UNESCO

Het Dongemond college maakt sinds schooljaar 2014-2015 deel uit van het UNESCO-scholennetwerk. Dit betekent dat het onderwijs op onze school zich verbindt aan de educatieve doelstellingen van UNESCO, die zijn verwoord in vier centrale thema’s en vier uitgangspunten voor leren:

UNESCO: vier centrale thema’s:

  1. Vrede en Mensenrechten: mensenrechten als ankerpunt voor normen en waarden, en ook: hoe vermijd je conflicten?
  2. Burgerschap: het bevorderen van actief burgerschap, met aandacht voor sociale integratie.
  3. Intercultureel leren: aandacht voor de eigen identiteit en een gezamenlijk intercultureel perspectief.
  4. Duurzaamheid: een duurzame wereld begint bij jezelf.

UNESCO: vier pijlers van leren:

  1. Learning to know: kennis van de wereld om ons heen, nieuwsgierigheid ontwikkelen, en leren hoe we leren.
  2. Learning to do: pas geleerde kennis toe in het dagelijks leven, ga er creatief mee om en wees bewust van eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van anderen.
  3. Learning to be: eigen ontwikkeling, zelfontplooiing. Kortom: ontwikkeling tot een volwaardig mens.
  4. Learning to live together: bewustzijn en waardering van culturele, etnische en taalkundige verschillen, ontwikkeling van het individu in de samenleving, leren samenwerken met anderen.

Taal, Cultuur en Maatschappij
De UNESCO-thematiek en –werkwijze komt op dit moment vooral tot uitdrukking in ons projectonderwijs in klas 1 en 2 havo/vwo. Daar werken de leerlingen in het vak TC&M tijdens een blokuur per week aan projecten die gerelateerd zijn aan UNESCO. TC&M staat voor Taal, Cultuur & Maatschappij: in de projecten is namelijk veel aandacht voor taal, cultuuruitingen en maatschappelijke onderwerpen. Zo mogelijk worden er verbanden gelegd met de vakinhouden van andere vakken.

Klas 3
Op dit moment worden er plannen gemaakt om het TC&M-projectonderwijs door te zetten in klas 3. De bedoeling is dat de leerlingen per trimester bij twee vakken werken aan een vakoverstijgend project met een aan UNESCO gerelateerd thema. Voor de bovenbouw zijn er plannen om de UNESCO-thematiek en –filosofie te verbinden aan CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming).

 

Wereldburger
De intentie van het Dongemond college is om met deze UNESCO-profilering onze leerlingen betekenisvol, contextrijk onderwijs aan te bieden dat zal bijdragen aan ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid om als verantwoordelijk (wereld)burger te functioneren in onze maatschappij.


Terug naar Onderwijsaanbod
Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden