Zorg en Verzuim

Zorg
Het Dongemond college heeft een zeer goede naam op het gebied van leerlingbegeleiding. Onze leerlingbegeleiding kenmerkt zich door teamwork en een persoonlijke en professionele benadering. Naast onze mentoren, ondersteuningscoördinatoren, anti-pestcoördinatoren, mediacoach en leerlingbegeleiders hebben wij goedgetrainde medewerkers voor faalangstbestrijding, dyslexie en lees- en schrijfproblemen, rekenproblemen en motorische remediale hulp. Ook specialistische begeleiding door één van onze eigen leerlingbegeleiders of onze orthopedagoog is mogelijk.

Op elke unit zijn er leerlingbegeleiders. Zij vormen in samenwerking met de ondersteuningscoördinator het zorgloket waar de zorgvragen terecht komen die de draagkracht van het mentoraat te boven gaan.  

 1. Eerste lijn: leerlingbegeleiding
Binnen het Dongemond college hebben we twee niveaus van begeleiding:

  • niveau 1: begeleiding door de vakdocent of mentor. Deze is geïntegreerd in het onderwijsproces;
  • niveau 2: begeleiding die door de mentor wordt verzorgd of geïnitieerd aanvullend op niveau 1. Bijvoorbeeld hulplessen, specifieke trainingen (begeleiding taal/spelling, faalangstreductie training, sociale vaardigheidstraining), begeleiding van de decaan, begeleiding van de leerlingbegeleider.

De mentor bepaalt hoe de begeleiding wordt georganiseerd. Hij heeft zicht op de totale onderwijsresultaten en de ontwikkeling van de leerling en is het aanspreekpunt voor de leerling, de docenten en de ouders. De mentor bewaakt afspraken die er in het kader van begeleiding op niveau 1 en 2 gemaakt worden. Soms volstaat begeleiding door de mentor niet (meer) en neemt de ondersteuningscoördinator het over. De leerlingbegeleider is hierbij de schakel. Hij treedt tijdig in overleg met de ondersteuningscoördinator zodat de juiste afweging gemaakt kan worden.
 
2. Tweede lijn: leerlingenzorg
Als de zorgvraag complexer wordt is er meer specialistische kennis en vaardigheden nodig. Samenwerking tussen verschillende specialisten is mogelijk gewenst. Zorg die aan leerlingen geboden wordt, coördineert de ondersteuningscoördinator. Hierbij onderscheiden we binnen de school twee niveaus:

  • niveau 3: de interne zorg voor leerlingen die door specialisten binnen de school verzorgd wordt. Hierbij gaat het om begeleiding door onder meer de orthopedagoog, leerlingbegeleider en RT-er. Zij begeleiden op het gebied van stoornissen in het autistisch spectrum of complexe probleemsituaties. 
  • niveau 4: de externe zorg die door specialisten vanuit de hulpverlenende instanties verzorgd wordt (bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werker en/of ambulant begeleider). Voor zover van toepassing op de gang van zaken in de school, ligt de coördinatie in handen van de ondersteuningscoördinator en het OndersteuningsAdviesteam (OAT). Ook een doorverwijzing naar een reboundvoorziening vindt via de ondersteuningscoördinator plaats. In het OAT worden de leerlingen besproken met problemen die de deskundigheid van de school te boven gaan of buiten de school worden geconstateerd. 

verder lezen >>
Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden