Organisatie
Het Dongemond college is een school voor voortgezet onderwijs waar leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Onze school biedt veel keuzemogelijkheden. Het Dongemond college is één school met twee locaties en drie units! Op de locaties Raamsdonksveer en Made kunnen leerlingen terecht voor de niveaus vwo (atheneum), havo of vmbo (theoretische leerweg, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg).

Wat maakt het Dongemond college uniek?

Van het Dongemond college mag verwacht worden dat er goed onderwijs wordt gegeven en dat is ook zo! Dit zijn onze zes speerpunten: 

1. Individueel talent is het uitgangspunt voor leren
2. Leerlingen zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor het eigen leerproces
3. Medewerkers maken het verschil door rolmodel, inspirator en coach te zijn
4. Onderwijs biedt een goede, op de toekomst gerichte, basis van kennis en vaardigheden
5. We hebben een inspirerende leeromgeving
6. Elk individu wordt gezien en we zorgen voor elkaar

Uniek in de regio is ons aanbod:
Organisatiestructuur
Op elke unit zorgen de unitdirecteur en teamleiders voor de dagelijkse gang van zaken. Het College van Bestuur (CvB)  stuurt het Dongemond college aan. Het CvB stippelt de hoofdlijnen uit en houdt zich bezig met beleidszaken. De Raad van Toezicht houdt intern toezicht op het College van Bestuur en staat deze met reflectie en/of advies terzijde.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit de heer mr. ing. A.P.J.M. de Jong (voorzitter), mevrouw N. Martens MSc, de heer C.M Clarijs, de heer C.P.M. van Oorschot RA, mevrouw drs. M. Verhaeren-Sterrenberg.

College van Bestuur (CvB)
Het College van Bestuur wordt gevormd door de heer drs. G.A.A.M. Steenbakkers.

Directie
De drie directeuren vormen gezamenlijk de directie van de school en sturen ieder een unit aan.

Centraal Ondersteunende diensten
Het hoofd Centraal Ondersteunende Diensten is belast met de dagelijkse leiding aangaande centraal ondersteunende dienst (financiën, leermiddelen, leerlingenadministratie en beheer gebouwen). De heer R. v.d. Nieuwenhuijzen is ons hoofd Centraal Ondersteunende Diensten. Daarnaast is er een afdeling  personeelszaken die wordt aangestuurd door het hoofd personeelszaken mevrouw A. Craenen.

Managementteam
Het CvB en de drie directeuren vormen gezamenlijk het managementteam.

Units
Op de unitpagina’s vindt u meer informatie over de unit. Wilt u bijvoorbeeld weten wie de unitdirecteuren en teamleiders zijn of wat taken van een mentor, leerlingbegeleider, ondersteuningscoördinator, mediacoach of anti-pestcoördinator zijn? Ook vindt u daar uitgebreide informatie over het onderwijsaanbod van het Dongemond college:

- Unit havo/vwo
- Unit vmbo
- Unit Made

Organisatiegerelateerde documenten
- Statuten
- Reglement van orde
- Algemene inkoopvoorwaarden Stichting voor Katholiek Voortgezet Onderwijs in het Dongemondgebied

Overige documenten vindt u onder Downloads.

Unit MADE
Kempsstraat 15
4921 TB Made
Tel. 0162 683125 | Fax. 0162 687486

Postadres
Postbus 124
4940 AC Raamsdonksveer
Unit HAVO-VWO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

Bankrelatie:
IBAN: NL33 RABO 0115698442
Unit VMBO
Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel. 0162 513469 | Fax. 0162 515005

© 2014 Dongemond College | Alle rechten voorbehouden