U bent hier:   Algemeen > Home
  |  Inloggen

Article Details

Handleiding: wat doen we bij een besmetting met Covid-19
Bericht geplaatst op: 14-9-2020In deze handleiding is aangegeven op welke wijze we dan handelen. Vooraf willen we nogmaals duidelijk stellen dat het protocol te allen tijde strikt zal worden opgevolgd voor wat betreft de bezetting van het gebouw, het houden van onderlinge afstand, de hygiënerichtlijnen en ventilatie.  

1. Melding van een besmetting 

De school kan op twee manieren te horen krijgen dat er sprake is van een Covid-19 besmetting: 

a. de besmette persoon of een ouder van een leerling meldt het zelf;
b. de GGD meldt zich bij u voor bron- en contactonderzoek. Het kan echter ook voorkomen dat de school niet op de hoogte wordt gesteld van een besmetting. Vanwege privacy-overwegingen hoeft dit formeel niet gedeeld te worden met de school. In de handleiding gaan we er van uit dat we op de hoogte gebracht worden van een besmetting. 

2. Contactpersonen bij meldingen 

Op iedere unit is de directeur de contactpersoon voor alle meldingen van Covid-19. De directeur heeft in beeld welke personeelsleden een verhoogd risico lopen bij een besmetting en fungeert als aanspreekpunt bij vragen en zorgen onder collega’s. De directeur heeft een directe lijn met de GGD en bespreekt met de GGD welke maatregelen er nodig zijn. Bij een besmetting wordt altijd de lokale GGD ingeschakeld. Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. De algemene regel is dat een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD meldt. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirusinfecties. Maar omdat er inmiddels een nationaal testbeleid geldt voor Covid-19, is nu bepaald dat de schoolleider één of meer bevestigde besmettingen met Covid-19 meldt bij de GGD als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd. 

3. Communicatie 

Het college van bestuur is aanspreekpunt en woordvoerder indien de pers de school benadert. Berichten voor de website en/of pers stelt hij in samenspraak met de medewerker PR en communicatie op. 

4. Voorrang bij testen op besmetting 

Onderwijsgevenden krijgen voorrang bij het testen op een besmetting met Covid-19. Als een personeelslid van een school Covid-gerelateerde klachten krijgt of in thuisquarantaine zit dan meldt het personeelslid dit bij de directeur. De directeur beoordeelt: komt door het thuisblijven van deze persoon op korte termijn de continuïteit van onderwijs in gevaar? Is het antwoord 'ja', dan vult de schoolleider de voorrangsverklaring in (naam, BSN personeelslid en BRIN-nummer), drukt die af op briefpapier van de school, ondertekent die, scant hem in en stuurt die digitaal naar het personeelslid. Het personeelslid maakt een afspraak voor de versnelde procedure van de GGD, en overlegt daarbij de voorrangsverklaring. Het personeelslid wordt snel getest en krijgt snel een uitslag. 

5. Stappenplan bij een besmetting 

a. De directeur meldt de besmetting bij de GGD en vraagt om advies. 

b. De directeur brengt het cvb op de hoogte van de besmetting en het advies van de GGD. De besmetting krijgt een volgnummer ivm verdere communicatie, 

c. Bij besmetting van een leerling brengt de directeur de personeelsleden van de unit op de hoogte vraagt personeelsleden bij zichzelf na te gaan of zij intensief contact hebben gehad met de besmette persoon (langer dan 15 minuten, binnen een straal van 1,5 meter). Hier wordt de naam genoemd van de besmette leerling. 

d. Bij besmetting van de personeelslid brengt de directeur alle personeelsleden van het Dongemond college op de hoogte en vraagt hen bij zichzelf na te gaan of zij intensief contact hebben gehad met de besmette persoon (langer dan 15 minuten, binnen een straal van 1,5 meter). Hier wordt de naam genoemd van de besmette collega. 

e. De directeur meldt daarbij dat er bron- en contactonderzoek door de GGD gaat plaatsvinden en dat collega’s /leerlingen mogelijk benaderd gaan worden. Op basis van het bron- en contactonderzoek zullen collega’s/leerlingen met wie de besmette leerling/collega intensief contact heeft gehad van de GGD het advies krijgen om zich te laten testen of in quarantaine te gaan. Iedereen wordt geacht dit advies van de GGD op te volgen. 

f. De directeur bespreekt met collega’s die in quarantaine gaan maar niet ziek zijn, op welke manier het onderwijs zo veel mogelijk doorgang kan vinden middels ZOOM. Er is speciale aandacht en zorg voor collega’s die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden. Zij zullen zich extra zorgen maken. 

g. Eventuele vragen van ouders, leerlingen en medewerkers worden doorgestuurd aan de directeur zodat consistentie in antwoorden gewaarborgd blijft. 

h. De directeur besluit na overleg met het cvb welke maatregelen er (per direct) genomen gaan worden. 

i. De directeur meldt aan de personeelsleden de maatregelen die worden genomen en geeft aan dat per direct leerlingen en ouders geïnformeerd gaan worden. De informatie die naar de ouders gaat wordt ook onder het personeel verspreid. 

j. De directeur vraagt het onderwijsgevend personeel per direct hun klassen te informeren volgens een vaste procedure.
        a. Wat is er aan de hand? Besmetting van… 

b. Nummer van de besmetting 

c. Mogelijkheid dat zij benaderd worden door de GGD en het advies krijgen zich te laten testen. 

d. Dat het Dongemond college er vanuit gaat dat zij dit advies opvolgen. 

e. Dat alle ouders van de unit geïnformeerd worden. 

f. De reeds genomen maatregelen op de unit. 

k. De directeur informeert de ouders via een mail. In dit bericht is de volgende informatie verwerkt. Het is helder dat een leerling/collega besmet is met Covid 19; het volgnummer van de besmetting; welke stappen er worden ondernomen om het risico voor verdere besmettingen te beperken; wat dit betekent voor het onderwijsprogramma; waar ouders terecht kunnen bij vragen of als zij zorgen willen delen (telefoonnummer). Eventueel kan de directeur ervoor kiezen een informatiebijeenkomst te organiseren via ZOOM. Een dergelijke bijeenkomst zal bij ouders de behoefte wegnemen om contact op te nemen met de school en geeft gelegenheid om in te gaan op vragen die er spelen. Er is extra aandacht voor ouders/verzorgenden die mogelijk minder goed per mail bereikbaar zijn. Zij kunnen worden gebeld. 

l. Als het besmettingsgevaar is afgewend en de leerling/medewerker weer op de unit aanwezig is dan stuurt informeert de directeur het cvb, de medewerkers, de leerlingen en de ouders dat alles weer normaal is. Hierbij wordt het volgnummer van de besmetting gebruikt.

 Namens directie en college van bestuur, 

 Geert Steenbakkers


Terug